حمل و نقل دریایی بارناو
17
ژانویه

اصلاحات حمل و نقل و کشتیرانی

TEU : واحد شمارش کانتینر معادل 20

FEU : واحد شمارش کانتینر معادل 40

ETA : زمان تقریبی ورود کشتی

ETD – ETS : زمان تقریبی غزیمت کشتی

ETR : زمان تقریبی آماده شدن بار

TDR : گزارش رفتن کانتینر ها روی کشتی

POL : بندر بارگیری

POD : بندر تخلیه

T/S : انتقال از یک کشتی به کشتی دیگر

CY : محوطه کانتینری

FCL : کل کانتینر بارگیری شده

LCL : قسمتی از کانتینر بارگیری شده

CAF : تعدیل ارزی

BAF – ABS : تعدیل سوختی

ADD : هزینه اظافی 

SO : دستور بارگیری