ارسال بار قیر با کشتی از ایران به نیجریه

Transport of bitumen from IRAN to Turkmenistan Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو