ارسال بار شیشه از ایران به ترکمنستان ، ازبکستان و کشور های اروپایی به صورت گسترده و مداوم

Transportation and export of glass toTurkmenistan , uzbekistan and Eastern europe – Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو