ارسال بار خشکبار از چین به افغانستان به صورت مستمر

Transport of Nuts from China to Afghanistan Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو