ارسال بار تره بار از ایران به کشور های CIS به صورت گسترده

Transport of bitumen from Iran to Georgia , Turkey , Nigeria and – Continuously

حمل و نقل بین المللی بارناو