ترخیص کار گمرک
10
اکتبر

ترخیص کار گمرک و وظایف آن

ترخیص کار گمرک یک شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف صاحب کالاوکالت داردکه بار وارداتی وی را از گمرک ترخیص کند; ترخیص کار گمرک می گویند که در...

ادامه مطلب