بخشنامه
20
دسامبر

نحوه اقدام در خصوص کالاهای فاقد جنبه تجاری

متن بخشنامه :

نحوه اقدام در خصوص کالاهای فاقد جنبه تجاری موضوع بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شماره ۹۸/۱۵۲۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ سازمان گمرک ایران، شماره ۶۰/۳۱۴۳۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت و بخشنامه شماره ۹۸/۱۵۳۹۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ، همچنین بند ۸ بخشنامه ۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ گمرک ایران می باشد که موکدا به اجرای صحیح مفاد این بخشنامه ها تاکید شده است. مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده ی دفاتر ارزش و واردات گمرک ایران می باشد.

نحوه اقدام در خصوص کالاهای فاقد جنبه تجاری موضوع بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  • نحوه اقدام در خصوص کالاهای فاقد جنبه تجاری
  • ممنوعیت ترخیص لنز طبی و غیر طبی (عدسی) عینک از محل بند ۱ ماده ۳۸ و رویه مشابه مانند پته
  • عدم پذیرش اظهارنامه کلی گویی و فاقد مشخصات و بررسی کامل سند
  • بررسی اسناد و مدارک از محل بند ۱ ماده ۳۸ یا به صورت غیر تجاری با هماهنگی دفتر ارزش و بررسی ارزش کالاهای ترخیص شده

بخشنامه