حمل و نقل بین المللی
17
آگوست

شروط و برخی از قوانین بیمه حمل بار بین المللی

شرط طبقه بندی كشتی ها

هر نوع شناور، دریا پیما یا اقیانوس پیما با بدنه فلزی و دارای نیروی محرک، که از نظر رده‌بندی توسط یکی از اعضاء یا اعضای وابسته به انجمن بین المللی موسسات رده‌بندی (IACS) و یا مؤسسات مجاز رده‌بندی ایرانی، مورد تأیید قرارگرفته باشد و همچنین از نظر محدودیت سنی نیز منطبق با کلوز رده‌بندی باشد، کشتی طبقه بندی شده تلقی‌ می‌گردد.

حمل دریایی مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد، در غیر این صورت ‌بیمه‌گذار موظف است مشخصات کشتی یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بیمه‌گر اعلام نموده و موافقت ‌بیمه‌گر را اخذ نماید. چنانچه حمل کالا با کشتی طبق بندی نشده بدون اطلاع ‌بیمه‌گذار صورت گرفته باشد، ‌بیمه‌گذار موظف است مراتب را، بلافاصله پس از اطلاع، به ‌بیمه‌گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.

در بیمه نامه‌های باربری و حمل و نقل كه وسیله نقلیه آن كشتی است قید” كشتی طبقه بندی شده طبق كلوز پیوست “در متن ‌بیمه‌نامه الزامی‌ می‌باشد.

بیمه ارزش اضافی

باتوجه به قوانین و شرایط عمومی آئین نامه بیمه باربری و حمل و نقل، در صورت درخواست ‌بیمه‌گذار،‌ می‌توان بابت کرایه حمل، عدم النفع و سایر هزینه ها، سرمایه بیمه شده را اضافه نمود. یکی از ابزارهای شناسائی مؤلفه‌های تشکیل دهنده ارزش کالای مندرج در فاکتورها برای محموله‌های بین المللی، استفاده از شرایط اینکوترمز‌ می‌باشد. به عنوان مثال فاکتورهای صادره تحت شرایط FOB شامل هزینه حمل نمی شود.

اما درخصوص عدم النفع صرفنظر از شرایط اینکوترمز، اگر ‌بیمه‌گذار متقاضی ارزش اضافی بابت عدم النفع باشد، باید 10 درصد به سرمایه بیمه شده اضافه کند. 

قرارداد‌های متحدالشكل خرید و فروش كالا (اینكوترمز)

اینكوترمز مجموعه ای ازمقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات رایج مورد استفاده در تجارت بین المللی است تا از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات دركشورهای مختلف جلوگیری شود.

در اینجا به سه کاربرد اصلی اینکوترمز اشاره‌ می‌کنیم:

 1. تعیین حدود مسئولیت و وظایف خریدار و فروشنده.
 2. نحوه تقسیم هزینه ها.
 3. تعیین نقطه انتقال مسئولیت (ریسک).
 • سومین مورد در بیمه‌های باربری حمل و نقل بسیار مهم‌ می‌باشد.

موارد مشمول اضافه نرخ ها:

 • حمل كالا با كشتی غیر طبقه بندی.
 • حمل كالا با موتور لنج، دوبه، بارج، لندینگ کرافت.
 • در صورتی که تمام یا بخشی از مورد بیمه بر روی عرشه کشتی حمل گردد و بر همین اساس بارنامه به صورت حمل روی عرشه صادر شده باشد، مسئولیت ‌بیمه‌گر در قبال تلف یا آسیب وارد به آن قسمت از مورد بیمه، مادامی که بر روی عرشه کشتی قرار گرفته است، محدود به خطرات مندرج در کلوز C‌ می‌باشد مگر اینکه به طور صریح در ازاء حق‌ بیمه اضافی (درصورت درخواست بیمه‌گر) توافق دیگری شده باشد. در مورد کالاهایی که در کانتینر فلزی تمام بسته قرار گرفته باشند یا شرایط آنها به گونه ای بوده که درعرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید، از این شرط مستثنی‌ می‌باشند.
 • در صورتی که سن کشتی بالاتر از سن مقرر در کلوز باشد باید طبق جدول اضافه نرخ، حق بیمه مربوطه اخذ گردد.

موارد مشمول تخفیف:

 • در صورت حمل كالا با كانتینر از مبداء تا مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه، 20 درصد تخفیف در حق بیمه منظور خواهد شد.
 • در صورت حمل کالا با کانتینر از مبدأ تا بندر مقصد مندرج در بیمه نامه، 10 درصد تخفیف در حق بیمه منظور خواهد شد.
 • در صورت حمل كالا با هواپیما یا قطار از مبداء تا مقصد مندرج در بیمه نامه، به ترتیب 25 درصد و 10درصد تخفیف در حق بیمه منظور‌ می‌شود.
 • در صورت حمل كالا از کشورهای همسایه، حق بیمه شامل 20 درصد تخفیف‌ می‌گردد. (به استثنای کشورهای همسایه که در آنها جنگ یا شرایط ناپایدار سیاسی وجود دارد.)
 • درصورت پرداخت نقدی، حق بیمه 10 درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.